بایگانی ماهیانه: شهریور ۱۳۹۶

تله گارد

teleguard-100

امروزه با افزایش کاربرد پیام رسان تلگرام، تبلیغات مزاحم زیادی هم در حاشیه آن منتشر میشوند. به عنوان مثال ممکن است که در طول روز، به طور ناخواسته و بدون اجازه، بارها برنامه تلگرام شما برای عضویت در کانالها و

پست شده در برنامه‌ها